Integrated Services to Boost Energy Renovation in Hungarian Homes – ‘RenoHUb’ (’action’) (Grant Agreement No 845652)

(www.renohub-h2020.eu)

I. ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

Személyes adatok kezelése az Integrated Services to Boost Energy Renovation in Hungarian Homes – ‘RenoHUb’ (’action’) projekt (www.renohub-h2020.eu) weboldalán

II. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület

Rövidített elnevezés: Energiaklub Egyesület

Adószám: 18076592-2-41

Nyilvántartási szám: 01-02-0006637

Székhely: 1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Weblap: www.energiaklub.hu

Kapcsolattartás: [email protected]

Telefon: 06-1-411-35-20

E-mail: [email protected]

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

A Szervezet adatkezelési tájékoztatója: https://energiaklub.hu/adatkezelesi-tajekoztato

III. A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG JOGI HÁTTERE

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő honlapját látogató, a honlapján információt kérő természetes személyek tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről.

A tájékoztatási kötelezettséget

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke,
 • továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. §-a szabályozza.

IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A személyes adatok kezelésének elveit az Energiaklub Egyesület az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és az Infotv. fekteti le.

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”)
 • Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”)
 • Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek
 • Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”)
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 • A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)
 • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)
 • Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”)

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés:

 • Az Adatvédelmi Tájékoztatás egyértelmű és egyszerű nyelvezetű, továbbá a (www.renohub-h2020.eu) honlapon jól látható helyen feltűntetésre kerül;
 • Az önkéntes hozzájáruláshoz az érintettnek minden esetben lehetőséget adunk a szabad választásra, illetve biztosítjuk a hozzájárulás megtagadására vagy visszavonására vonatkozó lehetőséget anélkül, hogy ebből az érintettnek hátránya származnék;
 • Tájékoztatáson alapul;
 • Az adatkezelés konkrét célt szolgál;
 • Az adatkezelés minden oka világosan meghatározott;
 • A hozzájárulás visszavonható és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét az Adatkezelő ismerteti minden esetben. A hozzájárulás visszavonása ugyanolyan egyszerű, mint a hozzájárulás megadása. Ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, az Adatkezelő már nem kezelheti többé az adatait. A hozzájárulás visszavonásakor az Adatkezelő biztosítja az adatok törlését, kivéve, ha másik jogalap lehetővé ezeknek az adatoknak a kezelését;
 • A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha – főszabály szerint – a gyermek a 16. Életévét betöltötte. A 16. Életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
 • Ha az érintett beleegyezik a személyes adatai kezelésébe, az adatokat kizárólag azon célokra használhatja fel, amelyekre az érintett a beleegyezését adta;
 • Egyes esetekben az Ön személyes adatainak kezelése jogszabályi rendelkezésen alapul így kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Energiaklub Egyesületnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

V. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TERÜLETEI A HONLAPON

Az (www.renohub-h2020.eu) weboldalon az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatása, önkéntes hozzájárulása alapján csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük.

Az adatkezelő (www.renohub-h2020.eu) honlapján az alábbi tevékenységekkel összefüggésben kerül sor személyes adatok kezelésére, amelyekre vonatkozó legfontosabb kezelési elveket és szabályokat az alábbiakban részletesen ismertetünk adatkezelési területenként:

A. HÍRLEVÉL, ÜZENETKÜLDÉS, INFORMÁCIÓKÉRÉS

B. HONLAP LÁTOGATÁSA

A. HÍRLEVÉL, ÜZENETKÜLDÉS, INFORMÁCIÓKÉRÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A szolgáltatásaink magas színvonalú működésének biztosítása, minél szélesebb tájékoztatás nyújtása a „845652 Integrated Services to Boost Energy Renovation in Hungarian Homes – ‘RenoHUb’ (’action’)” projekt és egyéb szolgáltatásának működéséről.

Az adatkezelés célja hírlevél szolgáltatás esetén:

Kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén) a hírekről, szolgáltatásokról. Az Energiaklub hírlevelet hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére küld.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az érintettek (törvényes képviselőik) az információ kérés, üzenetküldés, hírlevél küldés kérése során kifejezetten, az erre vonatkozó elektronikus jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával nyilatkoznak, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerték (checkbox), elfogadják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban írt módon kezelje. Az Adatkezelési Tájékoztató a honlapon elhelyezésre kerül, ahol annak elolvasását a felhasználó elektronikus úton, kifejezetten jóváhagyja.

A hírlevélre feliratkozni a honlapon lehetséges, az erre vonatkozó jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával, vagy a bejelentkezési protokoll szerinti „feliratkozom”gomb megnyomásával, illetve egyéb módon, papír alapon, kifejezett nyilatkozattal. A hírlevélre feliratkozók a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak, minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással, vagy akár az Energiaklub e-mail címére, akár a székhelyére küldött levéllel. A leiratkozás lehetősége, mely nem lehet időigényesebb vagy bonyolultabb, mint a feliratkozás (tipikus a hivatkozás vagy e-mail küldés, de bármilyen megoldás elfogadható lehet, amely teljesíti a fenti feltételt és nem okoz szükségtelen többletterhet az érintettnek). Az érintett a hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. E-mail cím a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

A hírlevelek a MAILKITCHEN (e- mail hírlevél szoftver) alkalmazásával kerülnek kezelésre és kiküldésre (https://www.mailkitchen.com/en/legal-notice).

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE:

A (www.renohub-h2020.eu) weboldalon a kapcsolatfelvétel információkérés menüpont alatt elektronikus úton információt kérő, üzenetet küldő érintettek.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Az információt kérő, üzenetküldő felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg önkéntes alapon:

 1. az információt kérő, üzenetküldő e-mail címe (az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, illetve információ küldése) Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
 2. az információt kérő, üzenetküldő neve (amennyiben a felhasználó megadja) (az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, azonosítás)
 3. Az üzenet tárgya, tartalma: a beküldő által lényegesnek tartott információ

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az érintett által az Adatkezelő üzenetküldő felületén (www.renohub-h2020.eu) küldött üzenetek esetén, a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. lezárt ügyek esetében az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Energiaklub Egyesület, mint Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő tárgybani üzenet kapcsán a jogos érdekének fennállásáig.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA:

Elektronikus adatfeldolgozás, e-mail cím rögzítése üzenetküldő rendszerben.

B. HONLAP LÁTOGATÁSA

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelő honlapjának (www.renohub-h2020.eu) rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztika készítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE:

Az Adatkezelő honlapjának látogatói.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK:

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, amelyek kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kerülnek felhasználásra a szolgáltatások javítása és az esetleges hibák elhárítása céljából. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A weboldal a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie kizárólag a felhasználók autentikálásának a megkönnyítését szolgálják. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja.

Bárki látogathatja a (www.renohub-h2020.eu) honlapot anélkül, hogy a látogatás technikailag automatikus adatkezelésén túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA:

Automatizált adatfeldolgozás.

VI. ADATFELDOLGOZÓK MEGJELÖLÉSE

Az Energiaklub Egyesület az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk weboldalon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást:

IT support:

Gräfl János Ferenc, egyéni vállalkozó

Székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 172.
Nyilvántartási szám: 42421081
Adószám: 67017955-1-33

Tárhelyszolgáltató:

Silicium Network Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 2. A. ép. 3. em. 7.

Adószám: 23474178-2-42, HU23474178
Telefon: +36709447008

VII. ADATTOVÁBBÍTÁS

Adat továbbítás a honlapon kezelt adatok vonatkozásában nem történik.

VIII. SZERVEZÉSI, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEINK AZ ÜGYFÉL ADATAI VÉDELMÉBEN

Az Energiaklub Egyesület az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében az Energiaklub Egyesület jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ.

Az Adatkezelő biztosítja:

a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását,

b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,

c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását,

e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,

g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,

h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen,

j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni,

k) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők,

l) A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az automatikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a tárhelyszolgáltató (Silicium Network Kft.) is hozzáfér,

m) Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát.

IX) AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, a következő jogosultságok illetik:

 • tájékoztatáshoz való jog.
 • helyesbítéshez való jog;
 • elfeledtetéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

Az érintett adatok törlését abban az esetben kérheti, ha az érintett szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését. Az adatok kezelése ellen a tiltakozhat is a szolgáltatás nyújtását követően, ebben az esetben az adatait töröljük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfél érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

X. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az Energiaklub Egyesület az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatás és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal, ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Az Energiaklub Egyesület, mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást kérhet. Ön tájékoztatást kérhet az Energiaklub Egyesülettől, mint Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési tájékozatóban rögzített e-mail és telefonszámon jelezze az Adatkezelő felé: amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az [email protected] e-mail címre jutassa el. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Amennyiben az Adatkezelő megtagadja kérését, azt minden esetben köteles megindokolni.

Amennyiben Ön, mint a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Weboldal: http://naih-hu

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Hatóság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

A tartalom, a megjelenési forma és szerkesztőségi input felelőse:

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület

Szerzői jogi nyilatkozat

Eltérő rendelkezés hiányában minden, a jelen oldalon publikált anyaghoz kapcsolódó szerzői jog, adatbázis jog és hasonló jog a RenoHUb tagjainak vagy partnerszervezeteinek és/vagy más feleknek a tulajdona, és a vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az oldalon található tartalmat szerzői jog védi: ©RenoHUb tag- és partnerszervezetek – Minden jog fenntartva.

Az ezen az oldalon közzétett anyag letöltése vagy nyomtatása csak személyes használat céljából engedélyezett. Annak bármely más célra való felhasználása, különösen üzleti célokra való használata vagy terjesztése, előzetes írásos jóváhagyás hiányában szigorúan tilos.

Ettől a követelménytől eltekintve az anyag letölthető vagy nyomtatható a RenoHUb konzorcium tevékenységeiről szóló sajtóbeszámolókhoz kapcsolódó felhasználáshoz, a következő feltételek betartása mellett:

A képi tartalom változtatása tilos, a központi motívum hangsúlyozását célzó keretezési módosításokat kivéve. A forrást fel kell tüntetni, és két ingyenes referenciapéldányt a fent említett címre meg kell küldeni. Az ilyen jellegű használat ingyenes. Kérjük, keressen meg minket, ha nagyobb mennyiségű információt kíván újraközölni akár elektronikus akár nyomtatott formában

A fent megadott engedély nem terjed ki a jelen oldalon lévő semmilyen olyan szöveges vagy művészi anyagra (rajzok, fényképek, hanganyag, videó anyag, stb.), amely bármely harmadik fél szerzői joga alá tartozik. Az ilyen anyag sokszorosítására vonatkozóan be kell szerezni a megfelelő szerzőijog-tulajdonos felhatalmazását.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A jelen publikáció tartalma nem az Európai Unió hivatalos véleményét tükrözi. Az abban kifejtett információkért és nézetekért való felelősség teljes mértékben a szerzőket terheli.

Az oldalon megjelenő információkat illetve a szoftvert és adathordozót, melyeken az oldal működik vagy tárolásra kerül, a RenoHUb tagjai vagy partnerszervezetei (= a RenoHUb konzorcium) bocsátották rendelkezésre. Célunk, hogy ez az információ naprakész és pontos legyen. Amennyiben hibákra hívják fel figyelmünket, igyekszünk azokat kijavítani. Azonban a RenoHUb tagjai ill. partnerszervezetei a jelen oldalon megjelenő információk tekintetében semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalnak. A jelen információk:

 • tisztán általános természetűek, nem céljuk egyetlen konkrét természetes vagy jogi személy konkrét körülményeit tárgyalni.
 • nem feltétlenül átfogóak, teljes körűek, pontosak vagy naprakészek.
 • egyes esetekben külső oldalakhoz kapcsolódhatnak, melyek felett a RenoHUb konzorcium nem gyakorol ellenőrzést, és melyekre vonatkozóan a RenoHUb konzorcium semmilyen felelősséget nem vállal.
 • nem jelentenek szakmai vagy jogi tanácsot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy online hozzáférhető dokumentumban valamely hivatalosan elfogadott szövegezés pontos idézése nem garantálható.

Célunk, hogy minimálisra csökkentsük a műszaki hibákból eredő fennakadásokat. Előfordulhat, hogy a honlapunkon található egyes adatok vagy információk nem hibátlan fájlokban vagy formátumokban készültek, így nem tudjuk garantálni, hogy ilyen problémák szolgáltatásunkat nem szakítják meg, vagy más módon nem befolyásolják. A RenoHUb konzorcium tagjai ill. partnerszervezetei az ilyen, a jelen oldal vagy bármely azon hivatkozott külső oldal használatából eredő problémákért vagy azok következményiért semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A jelen felelősséget kizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy ellentmondjon bármely vonatkozó nemzeti jogszabálynak, sem az, hogy az ilyen jogszabályok szerint nem kizárható ügyekben kizárja a felelősséget.

Google Analytics

A jelen weboldal Google Analytics-et alkalmaz, amely egy a Google Inc. („Google”) által biztosított webelemzési szolgáltatás. A Google Analytics sütiket („cookies”) használ. Ezek olyan, az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, melyek segítségével a weboldal elemezheti, hogyan használják azt a felhasználók. Az információkat, melyeket a sütik az oldal Ön által való használatához kapcsolódóan generálnak (beleértve az Ön IP címét) a Google Egyesült Államokban található szervereire továbbítják, és tárolásuk ott történik. Az IP cím anonimizálás aktiválása esetén a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes további államok esetében az IP cím utolsó oktettjét csonkolja/anonimizálja. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP cím kiküldésére, majd a Google egyesült államokbeli szerverein történő lerövidítésére. A weboldal szolgáltatójának megbízásából a Google ezeket az információkat arra a célra használja, hogy értékelje a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen a weboldal aktivitásról a weboldal üzemeltetői számára, és más, a weboldal aktivitásához és az internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson a weboldal szolgáltatója számára. A Google nem társítja az Ön IP címét semmilyen más, a Google által tárolt adathoz. A sütik használatát elutasíthatja a böngészője megfelelő beállításaival. Azonban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ez esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes körűen használni a jelen weboldal funkcióit. Továbbá, ha letölti és telepíti a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB oldalon elérhető beépülő böngésző modult, azzal megakadályozhatja, hogy a Google adatokat gyűjtsön és használjon fel.